Images

ေရွးၿမန္မာအမ်ိဳးသမီးတို ့၏ ဆံထံုးနည္းမ်ား

ဆံပင္၏ေကာင္းၿခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးတို ့၏ ပင္ကိုယ္အလွ ၈ မ်ိဳးတြင္ တစ္မ်ိဳးအပါအ၀င္ၿဖစ္၏။ လူတစ္ေယာက္လ်ွင္ ဆံပင္ေပါင္း တစ္သန္းခဲြခန္ ့မ်ွရွိသည္။ ထိုဆံပင္သားတို ့သည္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ရာ ထိုဆံသားမ်ားအလွအတြက္ အလွအမ်ိဳးမ်ိဳးဆင္ယင္ၾကသည္။ ၿမန္မာတို ့၏အယူအဆတြင္ မိန္းမတို ့ဘုန္းဆံထံုး ဟု အဆိုရွိခဲ့သည္။ ထိုဆံထံုးမ်ားကို ထံုးဖဲြ ့ ရာတြင္လည္း စံတင္ေလာက္ေသာ ထံုးနည္းမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ "-အေစာတို ့ေလ၊ ရတနာေထြ၊ ေရႊမိုးဃ္းေစြ၍၊ သေၿပမည္ခံ ၿပည္ပုဂံ၀ယ္၊ နိုင္ငံက်ယ္ေၿပာ၊ ေရွးမင္းေစာတို ့၊ မုေနာဇမၺဴ၊ ခံေတာ္မူက၊ (၁) ၿမိတ္ၿဖဴ၊ (၂) ၿမိတ္စို ့၊ (၃) သြယ္ညိဳ ့ၿမိတ္လြတ္ (၄) ရစ္ပတ္စုလည္း၊ (၅) ေရာ့ရည္းဖဲြ ့၊ (၆) တုမဲ့ေရႊေရာင္တိမ္ေတာင္တက္သတ္ (၇) လ်ွပ္စစ္ၿပက္သို ့၊ (၈) စ၀ွက္ေရာင္ေၿပ၊ (၉)နွင္းေသြးမစို ့ (၁၀) ၾကာညိဳ၀စၦံ၊ (၁၁) ဓူ၀ံနိုင္ရွည္ ရွုၾကည္မၿငီး ၊ (၁၂) ဦးၿပီးရႊင္ေပ်ာ္ (၁၃) ဇင္ေယာ္တန္း၀ဲ၊ (၁၄) ပုလဲကိုးပုန္း၊ (၁၅) ဂမံုးငံုအာ (၁၆) ေလသာေ၀့လည္ ၊ (၁၇) ၿခဴၿခည္မတင္၊ယကင္တံုးတံုး (၁၈) လံုးတင္၊ (၁၉) ခရုေခ်ာင္း၊ (၂၀) ထံုးေၾကာင္၊ (၂၁) ထံုးၾကာ (၂၂) ေရးပါၿမိတ္စို ့၊ (၂၃) ေအာင္မ်ိွဳ ့နိမိတ္၊ ၿမိတ္ရစ္လွပ၊ (၂၄) ကရ၀ိကနွုတ္သီး (၂၅) ဆိတ္သမီးနွင့္၊ (၂၆) ၿဖန္ ့ၿပီးဆယ္ေထြ၊ (၂၇) ေနအရုဏ္ခံ (၂၈) ညဥ့္ယံေသာက္ရွုး၊ (၂၉) တိမ္ဦးနဂါး၊ (၃၀) ေလးပါးရာသီ (၃၁) နွိဳင္းၿပီစံလြတ္၊ (၃၂) နဂါးပတ္ေၾကာ့ကြင္း၊ (၃၃) နန္းတြင္းမဥၹဴ (၃၄) ထြက္ၿပဴမုတ္၀ (၃၅) ပဒုမသိဒၶိ၊ (၃၆) မဏိကိုးပါး (၃၇) ခ်ယားပြင့္ေသး၊ (၃၈) ယုန္ေရးလ၀ယ္၊ (၃၉) ေနလယ္ဥေဒါင္း (၄၀) သံုးေခ်ာင္းၿခဴးရွက္၊ (၄၁) စရွက္ေရာင္ေခ်ာ၊ (၄၂) သေဘာၤတမ္းခြန္ (၄၃) အႏၱဖုသ်ွ၊ ေမာရဂီ၀ါ (၄၄)ဟသၤာစာခြံ ့၊ (၄၅) ပုဇင္းေတာင္ၿဖန္ ့ (၄၆) သည္းညြန့္လက္သင္ (၄၇) ကြမ္းလင္ (၄၈) ေနာက္တဲြ (၄၉) မုတၱရြဲနွင့္၊ (၅၀) ပုလဲကြန္ခ်ာ၊ (၅၁) ရတနာမ႑ိဳင္ (၅၂) ပြင့္ဆိုင္ပု႑ရိတ္ ၊ (၅၃) နဂါးအိတ္ေလးေထာင့္၊ (၅၄) ရွစ္ေၿမွာင့္ (၅၅) ၿပန္ကာဘက္---ပန္းရွက္ေခါင္ေဗြ၊ နန္းလံုးေ၀မ်ွ၊ ၿမင္ကစံေက်ာ္၊ နွိဳင္းမေၿမာ္ကို၊ လႊမ္းေတာ္မမူလည့္ၿပီေလာ၊ ေဘာ္ခ်င္းတို ့ေလ၊ ေဘာ္ခ်င္းတို ့" အထက္ပါ အဏ္ခ်င္းေလးက အင္း၀ေခတ္က ရေ၀ရွင္ေထြးေရးခဲ့ၿပီး ေရွးပုဂံမင္းတို ့လက္ထက္ အသံုး ၿပဳေသာ ဥေသ်ွာင္ထံုးနည္း ၅၅ မ်ိဳးကိုကဗ်ာလကၤာၿဖင့္ ေဖာ္ၿပထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ေရွးေခတ္ေရွးအခါက အၿပဳအမူမ်ားကို ေမ့ေပ်ာက္မသြားရေအာင္ အမွတ္တရဖဲြ ့ဆိုထားခဲ့ေသာထူးၿခား သည့္ ကဗ်ာေကာင္းတစ္ပုဒ္ၿဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွိတို ့သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို ့ေသာ္လည္း ေညာင္ရမ္း ေခတ္သို ့ေရာက္ေသာအခါ ဆံပင္ထံုးနည္းမွာ ၃၇ မ်ိဳးသာက်န္ေတာ့ေၾကာင္းမွတ္သားဖူးပါသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဘၾကီးေတာ္လက္ထက္တြင္မူ ၇ မ်ိဳးသာရွိေတာ့သည္။ ၄င္းလက္ထက္တြင္ နွမ ေတာ္၊ တူမေတာ္၊ သမီးေတာ္၊ မင္းသမီးေတြအတြက္ ဆံထံုးမဂၤလာက်င္းပတာကို ေရႊတိုက္ေတာ္က ထုတ္ေပးရေသာ ေရႊစာရင္းတြင္ ေရးမွတ္ထားၾကသည္။ ၁-ေရႊသားပတၱၿမား ၂- ရစ္စီ ၿမိတ္ၿဖဴ ဆံထံုး ၂-ေရႊသားပတၱၿမား ၂- ရစ္စီ ၿမိတ္စံု ဆံထံုး ၃-ေရႊသားပတၱၿမား ၂- ရစ္စီ ၿမိတ္လြတ္ ဆံထံုး ၄-ေရႊသားပတၱၿမား ၂- ရစ္စီ စုလည္း ဆံထံုး ၅-ေရႊသားပတၱၿမား ၂- ရစ္စီ ယဂင္ ဆံထံုး ၆-ေရႊသားပတၱၿမား ၂- ရစ္စီ လံုးတင ္ဆံထံုး ၇-ေရႊသားပတၱၿမား ၂- ရစ္စီ ၿမိတ္ယစ္ ဆံထံုး ဟူ၍ ဆံထံုး ၇ မ်ိဳးထံုးတာကို မွတ္တမ္းေရးခဲ့ၾကသည္။ ထို ၇ မ်ိဳး၏ထံုးဖဲြ ့မွုကို လကၤာၿဖင့္ - " ေရႊနန္းသံုးကို၊ ပိုက္က်ဳံးမွတ္ယူ၊ သိေတာ္မူေလာ့၊ ၿမိတ္ၿဖဴညိဳ ့ညိဳ ့ ၿမိတ္စို ့ထြတ္ထြတ္၊ ၿမိတ္လြတ္မည္းမည္း၊ စုလည္းရႊင္ရႊင္၊ ယဂင္ထံုးထံုး၊ လံုးတင္သစ္သစ္၊ ၿမိတ္ရစ္ၿမိတ္ခံ၊ မ်က္ပ်ံရတနာ၊ သိဂၤါေရႊသား၊ ပတၱၿမားေရာင္ၿပံဳး၊ ခုနစ္လံုးသည္ ဆံထံုးမဂၤလာတင့္ရႊန္းတည္း " ဟု ဖဲြ ့ဆိုခဲ့ပါသည္။ မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီးလက္ထက္ ၁၂၃၇ ခုနွစ္ေလာက္မွာ သမီးေတာ္စုဖုရားေလးနဲ ့အၿခား မင္းသား၊ မင္းသမီးတို ့ကို ဆံထံုးထံုး(မိန္းမအတြက္) ဦးေသ်ွာင္ထံုး (အမ်ိဳးသားအတြက္) မဂၤလာေတြ ဆင္ယင္က်င္းပေသာအခါ ဆံထုံး ၇ မ်ိဳးအတြက္ မဂၤလာစကား ၇ မ်ိဳးကို ေလ်ွာက္တင္ေသာအခါ ၁။ ဆံထံုးေတာ္ၿမိတ္ၿဖဴ - နတ္တူစိုးမည့္သူပါဘုရား ၂။ ဆံထုံးေတာ္ၿမိတ္စို ့ - နတ္သို ့ တင့္တယ္မည့္သူပါဘုရား ၃။ ဆံထံုးေတာ္ၿမိတ္လြတ္ - နန္းထြတ္ စံမည့္သူပါဘုရား ၄။ ဆံထံုးေတာ္စုလည္း - ပစၥည္းရတနာ ပြားမည့္သူပါဘုရား ၅။ ဆံထံုးေတာ္ယဂင္ - နန္းတြင္ စံမည့္သူပါဘုရား ၆။ ဆံထံုးေတာလံုးတင္ - လ,သြင္ တင့္မည့္သူပါဘုရား ၇။ ဆံထံုးေတာ္ၿမိတ္ရစ္ - သက္ဆစ္ရာေက်ာ္ ရွည္ေတာ္မူမည့္သူပါဘုရား ဟု ဆိုင္ရာအမူထမ္း မ်ားက ေလ်ွာက္ထားၾကရသည္ဟုဆိုသည္။ စုဖုရားလတ္ မိဖုရာမၿဖစ္မီ ၿမေတာင္မင္းသမီးဘ၀က ဆံထံုးကို ေစာင္းထံုးေလ့ရွိခဲ့သည္။ ပါေတာ္မူၿပီးေနာက္ပိုင္း စုဖုရားလတ္ဆံထံုးဆိုၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဆံထံုးကို ေစာင္းထံုးေလ့ရွိခဲ့ ေၾကာင္း လူၾကီးသူမတို ့က ဆိုပါသည္။ ဤသို ့ထူးၿခားၿပီး ေလးနက္ေသာ အနက္တို ့ၿဖင့္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ ၿမန္မာတို ့၏ဆံထံုးထံုးနည္း မ်ားကို ယခုအခါစာအသြင္ၿဖင့္သာ က်န္ရစ္ေနေတာ့ေလသည္။ ဧပရယ္ေဆြေဆြ

0 comments: