Images

လူငယ္၊ အနာဂတ္နွင့္ ပညာေရး

ကုလသမဂၢက အသက္ ၁၅ နွစ္မွ ၂၄ နွစ္ၾကားရွိသူမ်ားကို လူငယ္ဟု သတ္မွတ္သည္။ ထိုသို ့ဆိုလ်ွင္ ယေန ့ ကမာၻကို လူငယ္မ်ားကလႊမ္းမိုးထားသည္။ အသက္ ၂၅ နွစ္ေအာက္ လူဦးေရသည္ လက္ရွိကမာၻ ့လူဦးေရ၏ ထက္၀က္နီးပါးခန္ ့ရွိေနသည္။ကမာၻ ့လူဦးေရ သန္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ လူငယ္ သန္း ၁၂၀၀ နွင့္ မ်ားမၾကာမီ လူငယ္ၿဖစ္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္ (အသက္ ၁၅နွစ္ေအာက္) ကေလးငယ္နွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ သန္း ၁၈၀၀ ရွိေန၏။ လူငယ္ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္သည္ ဆင္းရဲတြင္းထဲက်ေနသည္။ သန္း ၁၃၀ ကစာမတတ္။ ၈၈ သန္းက အလုပ္လက္မဲ့။ ၁၀ သန္းမွာ HIV / AIDS ရွိေနသည္။ ဒီၿပႆနာေတြကို ေၿဖရွင္းနိုင္ဖို ့အမ်ားၾကီး ၾကိဳးစားရဦး မည္။ ကမာၻ ့က်န္းမာေရးအဖဲြ ့ၾကီး၏ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ခန္ ့မွန္းခ်က္အရ နွစ္စဥ္ လူဦးေရ ၆ သန္းေက်ာ္သည္ ေဆး လိပ္၊ ေဆးရြက္ၾကီးသံုးစဲြမွုေၾကာင့္ၿဖစ္ပြားေသာ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးလ်ွက္ရွိၾကၿပီး ၄င္းတို ့ထဲမွ ၆ သိန္း ေက်ာ္သည္ သူတစ္ပါး၏ ေဆးလိပ္ေငြ ့ေၾကာင့္ေသဆံုးရၿခင္းၿဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးနွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး လူသန္း ၁၅၀ နွင့္ ၂၀၀ ၾကား မူးယစ္ေဆး၀ါးတစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုကို သံုးစဲြလ်က္ရွိၾကေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ထုတ္ ေဖာ္ေၿပာၾကားခဲ့သည္။ သိိပၸံႏွင့္နည္းပညာ တိုးတက္လာေသာ ယေန ့အခ်ိန္တြင္ လူငယ္မ်ားဆီသို ့အသြင္သ႑ာန္မ်ိဳးစံုတို ့ သည္ နည္းေပါင္းစံုၿဖင့္ေရာက္ရွိေနၾကသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား ေခတ္နွင့္အညီလိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနထိုင္ၾကရာတြင္ စိန္ေခၚမွုမ်ားစြာရွိေနပါ သည္။ ထိုစိန္ေခၚမွုမ်ားကိုေၿဖရွင္းရာတြင္ ဦးေနွာက္ကိုသာမက နွလံုးသားကိုပါ အသံုးခ်တတ္ရေတာ့မည္။ အသစ္သစ္ေသာ စိန္ေခၚမွုမ်ား၊ ၿပႆနာမ်ားနွင့္ဤကမာၻတြင္ အရည္အေသြးရွိသည့္လူငယ္မ်ား အမွန္ တကယ္ လိုအပ္လာပါသည္။ ပထမဆံုးစိန္ေခၚမွုမွာ ဆင္းရဲတြင္းနက္မွုၿဖစ္သည္။ ၂၀၀၀ ၿပည့္နွစ္ေနာက္ပိုင္း ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္း မ်းတြင္ ကမာၻ ့လူငယ္ဦးေရ၏ ၁၈ % (၂၀၉ သန္း) သည္ တစ္ေန ့ $ 1 ေအာက္၀င္ေငြၿဖင့္ ေနထိုင္ ေနရသည္ဟူေသာအခ်က္မွာ ယေန ့တိုင္မေၿပာင္းလဲနိုင္ေပ။ အလုပ္အကိုင္တြက္ ပညာေရးတတ္ေၿမာက္မွုအပိုင္းကို ဆန္းစစ္ၿပန္လွ်င္လည္းေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား အေရအတြက္အားၿဖင့္ တိုးပြားလာေသာ္ၿငား ပညာေရးအဆင့္အတန္းနွင့္ စီးပြားေရးဆန္လာေသာ ပညာေရး တို ့မွာ ကမာၻတစ္၀န္းမွ ေမးခြန္းထုတ္စရာၿဖစ္လာပါသည္။ တခါတရ ံမိမိတတ္ကၽြမ္းထားသည့္ပညာထက္နိမ့္ ပါးေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ားၿဖင့္ ဘ၀ကိုရသလိုေမာင္းနွင္ေနၾကရသည္။စာတတ္ေၿမာက္မွုနွုန္းမွာ တိုးတက္လာ ခဲ့ေသာ္လည္း စာမတတ္ေသာ လူငယ္ သန္း ၁၃၀ နွင့္ ေက်ာင္းမေနရေသာ ကေလးငယ္ ၁၁၃ သန္းက ကမာၻ နွင့္အ၀န္းတြင္ရွိေနဆဲ။ လူငယ္မ်ားသည္ ပညာသင္ခ်ိန္တြင္ေတြ ့ရေသာ စိန္ေခၚမွုမွာ အိပ္မက္နွင့္ လက္ေတြ ့ကို ေသခ်ာခဲြၿခား ရၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာနိုင္ငံမွလူငယ္တို ့၏အိပ္မက္သည္ ကိုယ္တိုင္စိတ္ကူးပံုေဖာ္နိုင္သည္ထက္ မိဘတို ့ အေပၚတည္ရသည္ကမ်ားသည္။ ၿဖစ္သင့္တာကိုေရြးခ်ယ္ရပ္တည္ရသည္လည္း ရွိေသးရာ ၿမန္မာလူငယ္တို ့ ၏ အနာဂတ္ပံုေဖာ္မွုမွာ မွုန္၀ါးကာ ကိုယ္ပိုင္လမ္းေပ်ာက္ေနသည္။ ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရွိဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွုနွုန္း ၂၆% ကို ေထာင္စုနွစ္ရည္မွန္းခ်က္နွင့္အညီ ၂၀၁၅ တြင္ ၁၆% ထိၿဖစ္လာေအာင္ ေလ်ာ ့ခ်ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ၿဖစ္သည္။ ဤသို ့ဆိုလ်ွင္ ပထမဦးစြာ လူငယ္နွင့္ အလုပ္အကိုင္သည္ ဦးစြာအေရးၾကီးေသာအခ်က္အၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။လူ ့စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးတို ့နွင့္အတူ IT နည္းပညာကိုပါ ၿမွင့္တင္ေပးဖို ့လိုအပ္လာသည္။ မိဘနွင့္ ပညာၾကားတြင္လည္း အတားအဆီးမွာ ေငြေၾကးၿဖစ္သည္။ အေၿခအေနမွာ ေဖးမကူညီမွုမရသည့္အခါ လူငယ္တို ့အတြက္ ခက္ခဲမွုၿဖစ္လာရသည္။ အေၿခအေနဆိုသည္မွာ ေခတ္၏ေတာင္းဆိုမွုလည္းပါသည္။ ဘ၀ ေပးအေၿခအေနမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမွုလည္းပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားေပၚထြက္လာၿခင္းမွာ ပညာေရး အတြက္ေကာင္းမြန္ေသာလကၡဏာၿဖစ္ေသာ္လည္း Grade 10 (၉ တန္း) တစ္ဦးတြက္ ၂၃ သိန္းသည္ သာမန္မိသားစုအတြက္ ဘယ္လိုမွမၿဖစ္နိုင္ေသာ ေငြေၾကးၿဖစ္နိုင္သည္။ ထို ့အတြက္ လူမူေရးစိတ္ဓာတ္ အေရာင္ဆိုးမွု ( Pseudo problem) မ်ားၿဖစ္လာနိုင္သည္။ ဤေနရာတြင္လည္း လူငယ္မ်ားအေနနွင့္ စိတ္ဓာတ္နွင့္ခံယူခ်က္သာ သူ ့အတြက္အေၿဖၿဖစ္လာသည္။မိမိမက္ေနေသာအိပ္မက္နွင့္မကိုက္ညီ မတတ္နိုင္ လ်ွင္ မိမိ၏စိတ္ဓာတ္နွင့္ ယံုၾကည္မွုကိုသာအားၿပဳရေတာ့မည္။ ေနာက္္ဆက္တဲြ စိန္ေခၚမွုမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိ ေနပါေသးသည္။ Alvin Toffler ၏ Premises & Previews စာအုပ္တြင္ နိုင္ငံတစ္ခု၏ လူေနမွုအဆင့္အတန္း (Civilization) ကို ၿမင့္မားေအာင္ ယဥ္ေက်းမွုကိုဖဲြ ့စည္းေသာ အစိတ္အပိုင္း ၆ ရပ္ကို ဤသို ့ေဖာ္ၿပထားပါ သည္။ - နည္းပညာ ( Techno - Sphere) - လူမွု၀န္းက်င္ဆက္ဆံေရး (Socio - Sphere) - သတင္းအခ်က္အလက္ ( Info - Sphere) - အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ( Power - Sphere) - ေခတ္အလိုက္ဇီ၀ရွင္သန္မွု ( Bio - Sphere) - စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေၿခအေန ( Psycho - Sphere) ဟူ၍ ၿဖစ္သည္။ အားလံုးကို အသစ္ အသစ္ၿဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို ့ဆိုသည္မွာ လူေနမွုအဆင့္အတန္းၿမင့္မားဖို ့ၿဖစ္သည္။ နည္းပညာဆိုသည္မွာလည္း လူေနမွုအဆင့္အတန္း စား၀တ္ေနေရးအေပၚတြင္ အတည္မွီဆံုးၿဖစ္၏။ နိစၥဓူ၀ ၾကံဳေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားက လက္ေတြ ့က်ေသာ အသံုး၀င္ေသာအေၿဖကို မေပးနိုင္ေပ။ အဆိုးထဲကအေကာင္းဆံုးအခ်က္ထုတ္ၾကည့္လ်ွင္ လူငယ္မ်ားကို သူတို ့၏ ကိုယ္ပိုင္အသိ ၊ ခံယူခ်က္၊ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားေပးသံုးၿပီး လူေနမွုအဖဲြ ့အစည္းကို ေၿပာင္းၾကည့္ဖို ့လိုပါသည္။ သင္ၾကားေပးရာတြင္ လည္း ေပးၿပရုံ၊ ဖတ္ၿပရုံသာမဟုတ္ဘဲ ေသခ်ာေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္တတ္ေအာင္ထိ သင္ေပးနိုင္ဖို ့လိုပါ သည္။ လူငယ္သည္ လူ ့အဖဲြ ့အစည္း၏ အနာဂတ္ၿဖစ္သည္။ ဒါက အမွန္တရားၿဖစ္သည္။ အမွားပါနိုင္ေသာ သူတုိ ့၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္အခ်ိဳ ့သည္ ေနာင္တြင္ သူတို ့အတြက္ တန္ဖုိးရွိေသာ အရာမ်ားၿဖစ္လာနိုင္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ (မိမိမိသားစု၊ မိမိပတ္၀န္းက်င္၊ မိမိနိုင္ငံ၊ မိမိလူမ်ိဳး) စသည္တို ့ကို ေၿပာင္းလဲလိုၾကေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ လက္ရွိတြင္ ကိုယ္ၾကိဳးစားနိုင္သမ်ွၾကိဳးစားသာ ေနေစခ်င္ပါသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ ေနာင္တြင္ ဘယ္လိုစိတ္ဓာတ္မ်ိဳးနွင့္ ဘယ္လို အနာဂတ္မ်ားကို ဖန္တီးၾကမည္လဲ။ ဤသည္မွာလည္း လူငယ္မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမွုတစ္ခုပင္ၿဖစ္သည္။ ဧပရယ္ေဆြေဆြ

0 comments: